Pages: default
Version HistoryVersion History

Name

default

Title

Изилдөөлөр

Comments

 

Contact

 

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

 

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

----Изилдөөлөр

-----Макроэкономикалык саясат департаменти Евразия экономикалык мейкиндигинде макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүүнү шарттаган багыттар боюнча изилдөө жүргүзөт. Пайдаланылган макроэкономикалык талдоонун аппараты тышкы факторлордун жалпысынан экономикага жана өзүнчө институттук секторлорго таасирин баалоону, ошондой эле орто мөөнөттүү келечекте ички чечимдердин (мамлекеттик саясаттын чараларынын) Евразия экономикалык бирлигине мүчө – мамлекеттеринин (2015-жылга чейин – ББ жана БЭМ) экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүнө таасирин баалоону шарттайт..
-----Экономиканын айрым чөйрөлөрүнүн учурдагы жана келечектеги абалынын, экономикалык ишмердүүлүк жана ишкердик активдүүлүк шарттарында кабыл алынган чечимдердин таасирин талдоо маселелери, ошондой эле Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке иштөөсүнүн айрым аспекттери боюнча изилдөө жүргүзүлөт. Алардын негизги милдети кызматташтыкты тереңдетүүгө жана интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө, Евразия экономикалык бирлигин перспективалык өнүктүрүүгө тиешелүү айрым маселелер боюнча бирдиктүү мамилелердин иштеп чыгууга багытталган сунуштоолорду иштеп чыгуу болуп саналат. 

 
-----I. Изилдөөнүн «Макроэкономикалык моделдөө жана божомолдоо» багыты
 
-----Макулдашылган макроэкономикалык саясат жөнүндө макулдашуунун 7-беренеси менен Комиссия Бажы биримдигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке  мүчө – мамлекеттердин  макулдашылган макроэкономикалык саясатын өткөрүүнү координациялоочу орган катары аныкталган. Макулдашуунун 4-беренеси менен үч жылдык мезгилде Бажы биримдигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө – мамлекеттердин (Тараптардын) экономикалык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын аныктоо каралган. Макулдашуунун 5-беренеси менен Тараптардын экономикалык өнүгүүсүнүн туруктуулугун аныктоочу, сандык параметрлер кайра каралышы мүмкүн болгон, артыкчылыктуу жагдайларды аныктаган критерийлерди киргизүү жана андан ары мониторинг жүргүзүү каралган. 
-----Терс таасирлер болгондо Комиссия башка Тараптардын экономикасына бул чаралардын терс таасиринин алдын алууну эске алуу менен, пайда болгон терс экономикалык кырдаалды оңдоого багытталган чаралар боюнча сунуштарды иштеп чыгат. 
-----Комиссиянын аталган чөйрөлөрдө ыйгарым укуктарын натыйжалуу жүзөгө ашыруусу негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн божомолдорун даярдоонун өнүккөн куралдарынын жана моделдик аппаратынын болушун, экономиканын ар кандай институционалдык секторлорунун өнүгүүсүн, анын ичинде түзүмдүк саясаттын пландалган чараларынын жана тышкы контролдонбогон факторлордун таасиринин шарттарында божомолдоону, ошондой эле Тараптардын экономикасына бул чаралардын терс таасиринин алдын алууну эске алуу менен, пайда болгон терс  экономикалык кырдаалды оңдоого багытталган чаралардын таасирин баалоону талап кылат.
-----Департаментте макроэкономикалык божомолдоо үчүн моделдердин комплекси курулат. Бул кыска мөөнөттүү моделдөөнүн моделдери (динамикалык фактордук моделдер), орто мөөнөттүү божомолдоо (түзүмдүк эмес VAR жана түзүмдүк моделдер) узак мөөнөттүү божомолдоо (жалпы тең салмак моделдеринин негизинде түзүмдүк эмес жана түзүмдүк) моделдерин комплекси.
-----Багыттын алкагында Евразия экономикалык бирлиги боюнча улуттук мамлекеттердин жана өнөктөш-өлкөлөрдүн экономикасына макроэкономикалык саясаттын таасирлерин баалоо үчүн моделдер иштелип чыгат (жалпы тең салмак моделдери, GVAR).
 
 

-----II. «Интеграция жана конвергенция» изилдөөсүнүн багыты 

-----Департаментте Евразия экономикалык бирлигине  мүчө – мамлекеттердин экономикаларынын интеграциялануусунун деңгээлин мүнөздөөчү макроэкономикалык индикаторлордун комплексин иштеп чыгуу жүргүзүлөт. Ошондой эле Евразия экономикалык бирлигине мүчө – мамлекеттеринин экономикаларынын конвергенциясын жана негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн ылдамдыгын баалоонун механизмдерин изилдөө боюнча иштер жүргүзүлүүдө. .
   Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимде аныкталган (5-п. 14-тиркеме), интеграциянын деңгээлинин көрсөткүчтөрүнө мониторинг боюнча таблицалык материалдар “Экономикалардын туруктуулугунун көрсөткүчтөрүнүн мониторинги” бөлүмүндө жайгаштырылган. 
   Мындан тышкары,  Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин экономикаларынын конвергенциясына анализ боюнча, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн жыйналгычтыгынын ылдамдыгын баалоонун механизмдери жана ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнө интеграциянын таасирин сандык көрсөткүчтөрү боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. ​
 
 
-----Тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу чараларынын Бажы бирлигиндеги тышкы жана өз ара соодалашуусунун соода агымдарына таасири моделденет жана изилденет.​
      III. Изилдөөнүн башка багыттары ​

  Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин Макулдашылган макроэкономикалык саясат жүргүзүү жөнүндө протоколунун 2-пунктунда каралган Евразия экономикалык бирлигинин Экономикалык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын даярдоонун алкагында Департаментте Бирликтин мүчө мамлекеттеринин экономикалык өнүгүүсүнүн пландары жана алар жүзөгө ашырып жаткан чаралар изилденип, кызматташтыктын келечектүү чаралары боюнча эксперттик сунуштар иштелип чыгарылууда, ошондой эле, мүчө мамлекеттердин интеграциянын жыйынтыгында жетишилген экономика чөйрөлөрүн аныктоо боюнча методикалык ык-амалдар калыптандырылууда. 

----


​​

Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке өлкөлөрүнүн дүйнөлүк экономикадагы кризистик процесстердин алдындагы экономикаларынын туруктуулугун жогорулатуу жөнүндө биргелешкен баяндама (БЭМ мүчө-мамлекеттеринин экономикасындагы кризистик процесстер жана кризиске каршы стратегиялар)


Кыска, орто жана узак мөөнөттүү келечекте Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттеринин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн божомолдорун (программаларын) салыштырмалуу талдоо жөнүндө маалымат (2012-жылдын декабрына карата абал боюнча)


«Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын стратегиялык пландоо жана божомолдоо тутумдарын талдоо» аналитикалык баяндамасы​


Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнүн узак мөөнөттүү пландары, аларды жүзөгө ашыруу боюнча чаралар жана 2013-жылы жетишилген жыйынтыктар жөнүндө баяндама​
“ББ жана БЭМ мүчө мамлекеттеринин экономикалык өнүгүүсүнүн улуттук стратегиялары: салыштырмалуу анализ жана интеграциялык потенциалды жүзөгө ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөр” макаласы“Өнүгүүнүн азыркы этабында Бажы бирлигинин жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин мүчө мамлекеттеринин интеграциялык кызматташуусу” макаласы
“Евразия интеграциясына жыйырма жыл: келечекке ретроспективдүү көз караш” макаласы 
 
 

Summary Links

Summary Links 2

Content Type: Welcome Page
Version: 3.0
Created at 14.07.13 17:04 by Системная учетная запись
Last modified at 07.05.15 23:11 by Системная учетная запись