Маалыматтын жөнгө салуучу таасирин баалоо, эл алдында талкуулоо жана ачып берүү