Департамент Еуразиялық экономикалық кеңістік макроэкономикасының негізгі салалары бойынша зерттеулер жүргізеді. Макроэкономикалық талдаудың пайдаланылатын аппараты сыртқы талықсытулардың  экономикаға және оның жеке институционалдық секторларына тигізетін жалпы әсері, сондай-ақ ішкі шешімдердің (мемлекеттік саясат шараларының) Тараптардың орта мерзімді перспективадағы экономикалық дамуларына әсерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Макроэкономикалық саясат департаменті экономиканың жеке салаларының ағымдағы және перспективалық күй-жағдайы, қабылданатын шешімдердің экономикалық қызмет пен кәсіпкерлік белсенділік жағдайларына, сондай-ақ Біртұтас экономикалық кеңістік қызмет етуінің жеке аспектілеріне әсер етуін талдау мәселелері бойынша зерттеулер жүргізеді.  Олардың негізгі міндеті ынтымақтастықты тереңдету мен ықпалдасу процесстерін дамыту, Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістіктің болашақта дамуына қатысты жеке мәселелер бойынша бірыңғай тәсілдемелерді құрауға бағытталған ұсыныстарды жасап шығару болып табылады 


"Макроэкономикалық модельдеу" зерттеуінің бағыты.
Келісілген макроэкономикалық саясат туралы Келісімнің 7 бабымен Комиссия Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше елдердің келісілген макроэкономикалық саясатын жүргізуді  үйлестіретін орган болып белгіленген. Келісімнің 4 бабымен Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше елдердің (Тараптардың) үш жылдық кезеңге экономикалық дамуының негізгі бағыттарын белгілеу көзделген. Келісімнің 5 бабымен Тараптардың экономикалық даму тұрақтылығын айқындайтын сандық параметрлері қайта қаралуы мүмкін болатын айрықша жағдайларды белгілейтін өлшемдерді енгізу және олардың кейінгі мониторингі көзделген.

Жағымсыз әсерлер болған жағдайда Комиссия туындаған жағымсыз экономикалық жағдайды түзеуге бағытталған шаралар бойынша, осы шаралардың басқа Тараптардың экономикаларына теріс әсерін болдырмауын ескере отырып, ұсыныстар әзірлейді. 

Комиссияның аталған салаларда өз құзыреттерін тиімді іске асыруы негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді болжауды дайындаудың дамыған құралдары мен модельдік аппаратының болуын, экономиканың әртүрлі институционалдық секторларының дамуын, соның ішінде құрылымдық саясаттың жоспарланып отырған шаралары мен сыртқы бақылауға көнбейтін факторлардың әсерлері жағдайында болжау, сондай-ақ  туындаған жағымсыз экономикалық жағдайды түзеуге бағытталған шаралардың тиімділігін, осы шаралардың басқа Тараптардың экономикаларына теріс әсерін болдырмауды ескере отырып, бағалауды талап етеді. 

Департаментте макроэкономикалық болжауға арналған модельдер каскады құрылуда. Бұл қысқа мерзімді модельдеу үлгілері (динамикалық факторлық модельдер), орта мерзімді болжау және ұзақ мерзімді болжау модельдері (құрылымдық емес VAR және құрылымдық модельдер). 

Бағыт шеңберінде макроэкономикалық саясаттың ұлттық мемлекеттер мен КО және БЭК серіктес елдерінің экономикасына ықпалын бағалауға арналған  модельдер әзірленуде (жалпы тепе-теңдік модельдері, GVAR).  

Сондай-ақ Кеден одағының сыртқы және өзара сауда жүргізудегі сауда ағындарына тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларының әсері модельденуде және  зерттелуде.

 

"Интеграция және конвергенция" зерттеуінің бағыты
Департаментте КО және БЭК-ке мүше мемлекеттер экономикаларының ықпалдасу дәрежесін сипаттайтын макроэкономикалық индикаторлар кешенін әзірлеу жүргізіліп жатыр. Департамент конвергенция критерийлері мен КО және БЭК-ке мүше мемлекеттер экономикалары конвергенциясының жылдамдығын бағалау механизмін әзірлеумен айналысуда.

Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше мемлекеттердің қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективаларға әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарын (бағдарламаларын) салыстырмалы талдауы туралы ақпарат (2012 жылдың желтоқсаны жағдайы бойынша)​ ​  ​