Конкурс на запещение вакантных должностей (Приказ 44 от 16.02.2024)

Թեկնածուն, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցել մրցույթին, Հանձնաժողովին ներկայացնում է՝ փաստաթղթերի ցանկը

Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ հասցեով г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "C", каб. С-801.
Մինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը 01.04.2024

Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности кандидату необходимо лично прибыть на заседание конкурсной комиссии в установленные дату, время и место проведения конкурса с обязательным предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кандидат вправе обратиться с просьбой о проведении конкурса посредством видео-конференц-связи (в случае оценки кандидатов в форме собеседования) с указанием в личном заявлении объективной причины невозможности очного присутствия на заседании конкурсной комиссии (для конкурсов на замещение вакантных должностей в Комиссии, объявленных с 25 октября 2022 г.)

Решение конкурсной комиссии о признании (не признании) причины, указанной в личном заявлении кандидата, объективной и проведении собеседования с кандидатом посредством видео-конференц-связи оформляется протоколом. О принятом конкурсной комиссией решении кандидат информируется по контактному номеру телефона и адресу электронной почты, указанному в его личном заявлении, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения собеседования.

Проведение конкурса посредством видео-конференц-связи осуществляется в следующем порядке.

Թեկնածուների գնահատման ձևը собеседование


Департамент промышленной политики

Специалист-эксперт
Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը և ժամը 10 апреля 2024г. Ժամը 11։00-ին 11:00 «Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը, ժամը կամ վայրը փոխվելու դեպքում ճշգրտումը հրապարակվում է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնի «Ճշգրտումներ» ներդիրում»։
Բաժին Отдел промышленной политики, межгосударственных программ и проектов
Ֆունկցիոնալ պարտականություններ В круг должностных (служебных) обязанностей входит: участие в подготовке справочно-аналитических и информационных материалов по профилю работы отдела; выполнение заданий руководства отдела и Департамента
Քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջներ Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация
Որակավորման վերաբերյալ պահանջներ высшее образование (обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях послевузовского, высшего и среднего профессионального образования к участию в конкурсе не допускаются)
Գիտելիքներ а) знание основ законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (далее - Союз), международных договоров и актов, составляющих право Союза, в соответствующей сфере;
б) свободное владение рабочим языком органов Союза.
Հմտություններ подготовки справочных, аналитических и информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела и Департамента, уверенного пользования компьютерной техникой и другой оргтехникой
++7 (495) 669-24-00, доб. 48-48
+7 (495) 669-24-00, доб. 44-34