Նորություններ

27.10.2015

ԵՏՀ-ին առընթեր հարկային քաղաքականության և վարչարարության հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի 8-րդ նիստը

Հոկտեմբերի 27-28-ին Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության Կոլեգիայի անդամ (Նախարար) Տիմուր Սուլեյմանովի նախագահությամբ կկայանա ԵՏՀ-ին առընթերհարկային քաղաքականության և վարչարարությանհարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի 8 րդ նիստը:Նիստին կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսականմիությա (ԵԱՏՄ) հարկային ծառայություններիներկայացուցիչնե ը: Օրակարգում ընդգրկված ենշուրջ 20 տարբեր հարցեր: Այսպես, դիտարկման համար նախատեսվում ենանուղղակի հարկագանձման ոլորտում միջազգայինիրավական ակտերի նախագծերը՝ ԵԱՏՄ անդամպետությունների ալկոհոլային և ծխախոտայինարտադրանքի ակցիզների ոլորտում հարկայինքաղաքականության վարման սկզբունքների մասինՀամաձայնագրերի մասին: Կքննարկվեն նաև փոխադարձ առևտրումանուղղակի հարկերի վճարման հետ կապված միշարք խնդրահարույց հարցեր. ներքին շուկայում անուղղակի հարկերիվերադարձման ընթացակարգիկատարելագործման, այդ թվում՝ միջազգայինփոխադրումներ իրականացնելիս ԱԱՀփոխհատուցման (վերադարձի) կարգիմշակման մասով, ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման վերաբերյալհայտարարությունների փոխանակման մասին, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջևփոխադարձ առևտրում հարկագանձմանմասով, երկաթուղային շարժակազմի ընթացիկնորոգումների ժամանակ ԱԱՀ գանձմանմասով, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տարածքումածխի հանույթ իրականացնող ղազախականընկերությունների նկատմամբ ՂազախստանիՀանրապետության հարկային մարմիններիկողմից արտահանման ռենտային հարկիկիրառման մասով, ԱԳՆ ԱԱ տեղեկագրով արդիականտեղեկությունների անժամանակ ստացման ևԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկայինմարմինների կողմից ԱՏԳ ԱԱտեղեկությունների ստացման ընթացիկսխեմայի վերանայման մասով, արտահանման գործառնություններովապրանքների արտահանման փաստիհաստատման ժամանակ ծագողխնդրահարույց հարցերի մասով, ոչ գործարար նպատակներով ՀայաստանիՀանրապետություն ավտոմոբիլայինտրանսպորտի ներկրման ժամանակֆիզիկական անձանց ԱԱՀ հարկման մասով ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկայինմարմինների միջև, 2009 թ. դեկտեմբերի 11 իանուղղակի հարկերի վճարված գումարներիվերաբերյալ էլեկտրոնային տեսքովտեղեկատվության փոխանակման մասինարձանագրությունում փոփոխություններկատարելու մասով: Կփոխեն անուղղակի հարկերի մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետները՝ տասնօրյակիցշաբաթական, Բացի այդ, հարկային վարչարարության նպատակովնախատեսվում է քննարկել Եվրասիականտնտեսական միության անդամ պետություններիհարկային մարմինների միջև էլեկտրոնային տեսքովտեղեկատվության փոխանակման մասինարձանագրության նախագծի համաձայնեցման շուրջաշխատանքը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ Պամանագրի և № 18 Հավելվածի նորմերի ու դրույթների հարկայինօրենսդրության հիմնադրույթներիհամապատասխանության վերլուծությանարդյունքները: Ինտեգրացիոն միավորումներում հարկագանձմանհարցերի շուրջ միջազգային փորձիուսումնասիրության շրջանակներում ևորակավորված կադրերի անբավարարությունըշտկելու նպատակով ծրագրվում է ակտիվհամագործակցությ ւն սկսել առաջատար կրթականհաստատություննե ի, մասնավորապես, Հանրայինֆինանսների ակադեմիայի և Վիեննայիհամալսարանի ավստրիական և միջազգայինիրավունքի ինստիտուտի հետ: