Мониторинг жана маалыматтык өз ара иштешүү бөлүмү

Тел.: + 7 (495) 669-24-00

​Федько Татьяна Анатольевна – бөлүм башчысы, кош.: 58-40

​Абрамян Давид Манвелович – кеңешчи, кош.: 41-68
Умытбаев Берик – кеңешчи, кош.: 58-42
Петросян Армине Меружановна – консультант, кош.: 58-25​

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

1) ички рыноктогу тоскоолдуктарды аныктоо максатында мүчө мамлекеттердин ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун Келишимдин, эл аралык келишимдердин жана Бирликтин укугун түзгөн актылардын жоболоруна шайкештигине мониторинг жүргүзөт;

2) ички рыноктогу тоскоолдуктарды аныктоо максатында мүчө мамлекеттер тарабынан Келишимдин жоболорунун, эл аралык келишимдердин жана Бирликтин укугун түзгөн актылардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

3) ички рынокто тоскоолдуктардын белгилери бар экендигине карата маалыматтарга жана кайрылууларга алгачкы талдоо жүргүзөт;

4) чектөөлөрдү табуу жана четтетилген деп таануу боюнча иш жүргүзөт;

5) чектөөлөрдүн реестрин түзүү жана жүргүзүү боюнча ишти камсыз кылат;

6) чектөөлөр менен иштөө боюнча методологиялык негиздерди иштеп чыгууга катышат;

7) чектөөлөрдү четтетүү жөнүндө кызыкдар жактарга маалымдоону камсыз кылат;

8) ички рыноктогу тоскоолдуктарды четтетүү боюнча иш-чаралардын пландарын ("жол карталарын") иштеп чыгууну жүзөгө ашырат;

9) ички рыноктогу тоскоолдуктарды четтетүү боюнча иш-чаралар планында ("жол карталарында") каралган иш-чаралардын аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

10) консультативдик органдын (органдардын) Департаменттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча ишмердигин уюштуруучулук камсыздоону ишке ашырат;

11) маалыматтык порталды түзүүнү жана жүргүзүүнү камсыз кылат;

12) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Комиссиянын түзүмдүк бөлүмчөлөрү, мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат.