ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2014 թվականի մայիսի 29-ի Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրինհամապատասխան, տեխնիկական կարգավորումը արտադրանքի կամ արտադրանքի և արտադրանքինկատմամբ պահանջների հետ կապված նախագծման (ներառյալ հետազոտությունները),արտադրության, շինարարության, մոնտաժման, կարգավորման, շահագործման, պահման,փոխադրման, իրացման ու օգտահանման գործընթացների նկատմամբ պարտադիր պահանջներիսահմանման, կիրառման ու կատարման բնագավառում հարաբերությունների իրավականկարգավորումն է, ինչպես նաև համապատասխանության գնահատման բնագավառումհարաբերությունների իրավական կարգավորումը:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ


Տեխնիկական կարգավորման բնագավառում համակարգի հետագա ձևավորման և ինտեգրման զարգացման համար մշակվել է 3 համաձայնագրի նախագիծ:

 

 
 
 
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերը մշակվում և ընդունվում են Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի մշակման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման ու չեղարկման կարգին համապատասխան, որը հաստատվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 20-ի № 48 որոշմամբ (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի № 147 որոշման խմբագրությամբ):
 
Նշված կարգի 2-րդ կետին համապատասխան, տեխնիկական կանոնակարգերի նախագծերի մշակումը ներառում է հետևյալ փուլերը (ընթացակարգերը)
 
 
 
 
 
 
  
Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման ավելի մանրամասն սխեմային կարող եք ծանոթանալ այս հղումով:
Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման ու դրանցում փոփոխություններ կատարելու աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը:
 

Ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերով պահանջներ են սահմանվում զանգվածային պահանջարկի ապրանքների լայն տեսականու անվտանգության նկատմամբ, ինչպես սննդամթերքը, խաղալիքները, օծանելիքը, կենցաղային տեխնիկան, բենզինը և այլն: 


 
 
 

2014 թվականի մայիսի 29-ի՝ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով սահմանված է, որ այն արտադրանքի ցանկը, որի համար պարտադիր պահանջներ են սահմանվում, պետք է միասնական լինի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում: 

Միասնական ցանկը ձևավորվել է Միության անդամ պետություններում պարտադիր կարգավորման բնագավառում ընդգրկված օբյեկտներից, ներկայումս դրանում ընդգրկված է 66 դիրք:

Միասնական ցանկի ձևավորման ու վարման կարգը սահմանվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2016 թվականի մարտի 17-ի № 23 որոշմամբ

Տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտների ցանկերը մշակվում և ընդունվում են  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի № 161 որոշմամբ հաստատված Կարգին համապատասխան:

 
 
Տեխնիկական կարգավորման բնագավառի հարցերի պատասխանները տեղադրվում են "Արդիական հարցեր" բաժնում