Տեխնիկական կարգավորում

Նորություններ «Տեխնիկական կարգավորում»

26 Jan 2023 ԵԱՏՄ կարանտինային օբյեկտների միասնական ցանկում ներառվել է Կալիֆորնիայի դյուրադարձիկ բզեզը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը համալրել է Եվրասիական տնտեսական միության կարանտինային օբյեկտների միասնական ցանկը գյուղատնտեսական բույսերի ևս մեկ վտանգավոր վնասատուով՝ Կալիֆորնիայի դյուրադարձիկ բզեզով: Միասնական ցանկում դրա ընդգրկման հիմքը Ռուսաստանի Դաշնության լիազոր մարմնի կողմից ներկայացված բուսասանիտարական ռիսկի վերլուծության արդյունքներն են: Այս բզեզը տարածված է հիմնականում Հյուսիսային Ամերիկայում։ Նախնական գնահատականներով՝ Կալիֆորնիայի դյուրադարձիկ բզեզի հասցվող պոտենցիալ վնասը միայն կարտոֆիլին և միայն Ռուսաստանում կարող է կազմել 15,5 միլիարդ ռուբլի։ Ի դեպ, սա բազմակեր միջատ է, որը վնասում է այնպիսի մշակաբույսերը, ինչպիսիք են շաքարի ճակնդեղը, կարտոֆիլը, ցորենը, տարեկանը, գարին, վարսակը և այլն:  Նախկինում Բրազիլիան, Թուրքիան, Մարոկկոն, Հորդանանն այն արդեն ներառել են կարանտինային օբյեկտների ազգային ցանկերում, իսկ Բույսերի կարանտինի և պաշտպանության եվրոպական և միջերկրածովյան կազմակերպությունը՝ Կարգավորման համար առաջարկվող կարանտինային վնասատու օրգանիզմների ցանկի A1 բաժնում: Բացի այդ, ԵՏՀ Խորհուրդը լրացրեց Միության Միասնական կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները առանձին տեսակի ենթակարանտինային արտադրանքի պահանջներով, որը կարող է լինել Կալիֆորնիայի դյուրադարձիկ բզեզի փոխանցման և տարածման հնարավոր ուղի: Խորհրդի որոշումը թույլ կտա նվազագույնի հասցնել վնասատուին ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելու ռիսկերը և ապահովել Միության տարածքի կարանտինային բուսասանիտարական անվտանգության համապատասխան մակարդակ։
26 Jan 2023 ԵԱՏՄ-ում փոփոխվել են Համապատասխանության գնահատման տիպային սխեմաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը հաստատել է Համապատասխանության գնահատման տիպային սխեմաների փոփոխությունները: Փաստաթուղթը ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության քննարկմանը և հայեցակարգային մշակում անցել Հանձնաժողովի կողմից՝ Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների լիազոր մարմինների հետ փոխգործակցությամբ։  ԵՏՀ Խորհրդի որոշումը պայմաններ է ստեղծում այս ոլորտում կազմակերպակարգադրական բնույթի բարելավումների համար։ Դրանք թույլ կտան արագորեն փոփոխություններ կատարել Միության համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերում (հավաստագրեր և հայտարարագրեր) իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունն ու սկզբնատառերը փոխելիս, ինչպես նաև արտադրանքի արտադրման վայրի հասցեի առանձին վավերապայմանների փոփոխության փաստաթղթերում (խոսքը, օրինակ, քաղաքի, փողոցի անվանափոխության, փոստային ինդեքսը, տան համարը փոխելու մասին է)՝ փաստացի արտադրության վայրը մնա անփոփոխ մնալու պայմանով։ Դա կհեշտացնի ԵԱՏՄ երկրների գործող տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատանքը։ Փոփոխություններով է լրացվում այնպիսի դեպքերի ցանկը, երբ հավաստագրերում կամ հայտարարագրերում նշված տեղեկությունները փոփոխելիս՝ - այդ հավաստագրերի կամ հայտարարագրերի փոխարինումը թույլատրվում է առանց պարտադիր ընթացակարգեր կատարելու, այսինքն՝ պարզեցված կարգով, - հավաստագրերի կամ հայտարարագրերի փոխարինումը կարող է չիրականացվել, այսինքն՝ թույլատրական փաստաթղթերը կարող են շրջանառվել առանց դրանցում փոփոխություններ կատարելու։ Նշված նորմերը ուղղակիորեն ուժի մեջ կմտնեն կամ Միության տեխնիկական կանոնակարգում համապատասխան փոփոխությունների ընդունումից և ուժի մեջ մտնելուց հետո (Տիպային սխեմաների հիման վրա համապատասխանության գնահատման ձևերի, սխեմաների և ընթացակարգերի սահմանման մասով), կամ Հավաստագրերի և հայտարարագրերի միասնական ձևերի և դրանց ձևակերպման կանոնների փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո (Հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 198 որոշման համաձայն):
18 Jan 2023 ԵՏՀ-ն սահմանել է խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գենետիկական նյութին ներկայացվող պահանջները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան հաստատել է խոշոր եղջերավոր անասունների «in vitro» սաղմերին և մանր եղջերավոր անասունների սաղմերին ներկայացվող Միասնական անասնաբուժական պահանջների և անասնաբուժական վկայագրերի ձևերի նոր գլուխներ: Փաստաթղթերը նախապատրաստվել են տնտեսվարող սուբյեկտների դիմումների հիման վրա, որոնք հետաքրքրություն են հայտնել Եվրասիական տնտեսական միությանը վերահսկման ենթակա այս տեսակի ապրանքների մատակարարման առնչությամբ: ԽԵԱ «in vitro» սաղմերին և ՄԵԱ սաղմերին ներկայացվող պահանջները մինչ օրս սահմանված չեն եղել ոչ անդամ պետությունների ազգային մակարդակով, ոչ էլ Հանձնաժողովի մակարդակով, ինչը դժվարացրել է դրանց ներմուծումն ու ազատ շրջանառությունը Միության տարածքում: Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովի Կոլեգիան արդիականացրել է Միասնական անասնաբուժական պահանջները և անասնաբուժական վկայագրերի ձևերը խոշոր երկկճղակավորների նկատմամբ՝ խոշոր եղջերավոր անասումների սպունգաձև էնցեֆալոպաթիայի մասով, ինչպես նաև կենդանաբանական այգու և կրկեսի կենդանիների նկատմամբ՝ կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների էպիզոոտիկ բարեկեցության մասով, Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության ստանդարտներին համապատասխան:  
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Տեխնիկական կարգավորում»

19
25.01.2023 Решение Совета ЕЭК № 19 О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота
14
31.01.2023 Решение Коллегии ЕЭК №14 О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 154
13
31.01.2023 Решение Коллегии ЕЭК №13 Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении фольги для тиснения
3
31.01.2023 Рекомендация Коллегии ЕЭК №3 Об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства
8
31.01.2023 Распоряжение Коллегии ЕЭК №8 О внесении изменений в состав рабочей группы по определению общих принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
0/0