Конкурс на запещение вакантных должностей (Приказ 348 от 12.10.2022)

Թեկնածուն, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցել մրցույթին, Հանձնաժողովին ներկայացնում է՝ փաստաթղթերի ցանկը

Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "C", каб. С-807.
Մինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը 23.11.2022

Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности кандидату необходимо лично прибыть на заседание конкурсной комиссии в установленные дату, время и место проведения конкурса с обязательным предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кандидат вправе обратиться с просьбой о проведении конкурса посредством видео-конференц-связи (в случае оценки кандидатов в форме собеседования) с указанием в личном заявлении объективной причины невозможности очного присутствия на заседании конкурсной комиссии (для конкурсов на замещение вакантных должностей в Комиссии, объявленных с 25 октября 2022 г.)

Решение конкурсной комиссии о признании (не признании) причины, указанной в личном заявлении кандидата, объективной и проведении собеседования с кандидатом посредством видео-конференц-связи оформляется протоколом. О принятом конкурсной комиссией решении кандидат информируется по контактному номеру телефона и адресу электронной почты, указанному в его личном заявлении, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения собеседования.

Проведение конкурса посредством видео-конференц-связи осуществляется в следующем порядке.

Թեկնածուների գնահատման ձևը собеседование


Департамент промышленной политики

Советник
Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը և ժամը 1 декабря 2022г. Ժամը 11։00-ին 11:00 «Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը, ժամը կամ վայրը փոխվելու դեպքում ճշգրտումը հրապարակվում է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնի «Ճշգրտումներ» ներդիրում»։
Բաժին Отдел добровольного согласования специфических субсидий и проведения разбирательств
Ֆունկցիոնալ պարտականություններ подготовка предложений в сфере согласования специфических субсидий и проведения разбирательств в отношении предоставления специфических субсидий; разработка и обеспечение реализации международных договоров и нормативных правовых актов Евразийской экономической комиссии в сфере компетенции; взаимодействие со структурными подразделениями Евразийской экономической комиссии по вопросам, входящим в компетенцию отдела; участие в подготовке статистических, аналитических и иных документов в курируемой сфере, исполнение задач отдела в сфере компетенции; выполнение текущих заданий руководства отдела, Департамента и члена Коллегии Комиссии
Քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջներ Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация
Որակավորման վերաբերյալ պահանջներ высшее образование (обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях послевузовского, высшего и среднего профессионального образования к участию в конкурсе не допускаются) и стаж работы по профилю, соответствующему должностным обязанностям, не менее 3 лет
Գիտելիքներ а) знание законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в соответствующей сфере, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза;
б) специальные знания по профилю, соответствующему служебным обязанностям;
в) передового отечественного и зарубежного опыта по направлению деятельности Департамента
Հմտություններ подготовки справочных, аналитических и информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела Департамента, научно-аналитической работы и ведения деловых переговоров и переписки, уверенного пользования компьютерной техникой
+7 (495) 669-24-00, доб. 48-48
+7 (495) 669-24-00, доб. 44-48