Конкурс на запещение вакантных должностей (Приказ 21 от 29.01.2024)

Թեկնածուն, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցել մրցույթին, Հանձնաժողովին ներկայացնում է՝ փաստաթղթերի ցանկը

Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", каб. С-216
Մինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը 12.03.2024

Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности кандидату необходимо лично прибыть на заседание конкурсной комиссии в установленные дату, время и место проведения конкурса с обязательным предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кандидат вправе обратиться с просьбой о проведении конкурса посредством видео-конференц-связи (в случае оценки кандидатов в форме собеседования) с указанием в личном заявлении объективной причины невозможности очного присутствия на заседании конкурсной комиссии (для конкурсов на замещение вакантных должностей в Комиссии, объявленных с 25 октября 2022 г.)

Решение конкурсной комиссии о признании (не признании) причины, указанной в личном заявлении кандидата, объективной и проведении собеседования с кандидатом посредством видео-конференц-связи оформляется протоколом. О принятом конкурсной комиссией решении кандидат информируется по контактному номеру телефона и адресу электронной почты, указанному в его личном заявлении, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения собеседования.

Проведение конкурса посредством видео-конференц-связи осуществляется в следующем порядке.

Թեկնածուների գնահատման ձևը собеседование


Департамент управления делами

Главный специалист-эксперт
Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը և ժամը 21 марта 2024г. Ժամը 11։00-ին 11:00 «Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը, ժամը կամ վայրը փոխվելու դեպքում ճշգրտումը հրապարակվում է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնի «Ճշգրտումներ» ներդիրում»։
Բաժին Отдел административно-хозяйственной деятельности
Ֆունկցիոնալ պարտականություններ В круг функциональных обязанностей входит: участие в подготовке технических заданий и проектов договоров на оказание услуг, в рамках организации и обслуживания кофе-брейков в помещениях Комиссии; осуществление контроля за исполнением обязательств по договорам на оказание услуг, в рамках организации и обслуживания кофе-брейков в помещениях Комиссии; обработка заявок на организацию и обслуживание кофе-брейков в помещениях Комиссии при проведении официальных мероприятий, в том числе Советов Евразийской экономической комиссии, консультативных советов, консультативных комитетов, рабочих групп, бизнес-диалогов; ведение служебной переписки в рамках организации и обслуживания кофе-брейков в помещениях Комиссии; участие в совещаниях в рамках организации кофе-брейков в помещениях Комиссии; ведение делопроизводства, в том числе по вопросам организации кофе-брейков в помещениях Комиссии
Քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջներ Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация
Որակավորման վերաբերյալ պահանջներ высшее образование (обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях послевузовского, высшего и среднего профессионального образования к участию в конкурсе не допускаются) и стаж работы по профилю, соответствующему должностным (служебным) обязанностям, не менее 1 года
Գիտելիքներ а) знание основ законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (далее - Союз), международных договоров и актов, составляющих право Союза, в соответствующей сфере;
б) специальные знания по профилю, соответствующему должностным (служебным) обязанностям;
в) учета снабженческих операций;
г) свободное владение рабочим языком органов Союза;
д) владение компьютерной и другой оргтехникой
Հմտություններ подготовки справочных, аналитических и информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения (отдела департамента Комиссии), и ведения переписки
+7(495) 669-24-00 доб. 44-53
+7 (495) 669-24-00, доб. 44-48