Конкурс на запещение вакантных должностей (Приказ 31 от 31.01.2024)

Թեկնածուն, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցել մրցույթին, Հանձնաժողովին ներկայացնում է՝ փաստաթղթերի ցանկը

Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ հասցեով г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "C", каб. С-807.
Մինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը 14.03.2024

Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности кандидату необходимо лично прибыть на заседание конкурсной комиссии в установленные дату, время и место проведения конкурса с обязательным предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кандидат вправе обратиться с просьбой о проведении конкурса посредством видео-конференц-связи (в случае оценки кандидатов в форме собеседования) с указанием в личном заявлении объективной причины невозможности очного присутствия на заседании конкурсной комиссии (для конкурсов на замещение вакантных должностей в Комиссии, объявленных с 25 октября 2022 г.)

Решение конкурсной комиссии о признании (не признании) причины, указанной в личном заявлении кандидата, объективной и проведении собеседования с кандидатом посредством видео-конференц-связи оформляется протоколом. О принятом конкурсной комиссией решении кандидат информируется по контактному номеру телефона и адресу электронной почты, указанному в его личном заявлении, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения собеседования.

Проведение конкурса посредством видео-конференц-связи осуществляется в следующем порядке.

Թեկնածուների գնահատման ձևը собеседование


Департамент промышленной политики

Уточнение №1
Заместитель начальника отдела
Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը և ժամը 1 апреля 2024г. Ժամը 11։00-ին 11:00 «Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը, ժամը կամ վայրը փոխվելու դեպքում ճշգրտումը հրապարակվում է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնի «Ճշգրտումներ» ներդիրում»։
Բաժին Отдел промышленной политики, межгосударственных программ и проектов
Ֆունկցիոնալ պարտականություններ В круг функциональных обязанностей входит: - осуществление координации деятельности государств - членов Евразийского экономического Союза (далее - Союз) в инновационной сфере, в сфере промышленной политики, межгосударственных программ и проектов); - разработка и обеспечение реализации международных договоров и нормативных правовых актов Комиссии в сфере компетенции; - взаимодействие со структурными подразделениями Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; - подготовка статистических, аналитических и иных документов в курируемой сфере, обеспечение исполнения задач подразделения, выполнение заданий руководства Департамента и члена Коллегии Комиссии
Քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջներ Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация
Որակավորման վերաբերյալ պահանջներ высшее образование (обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях послевузовского, высшего и среднего профессионального образования к участию в конкурсе не допускаются) и стаж работы по профилю, соответствующему должностным обязанностям, не менее 3 лет
Գիտելիքներ а) законодательства государств - членов Союза в сфере промышленной политики, межгосударственных программ и проектов;
б) международных договоров и актов, составляющих право Союза;
в) передового отечественного и зарубежного опыта по направлению деятельности отдела;
г) методологии аналитической работы и прогнозирования;
д) специальные знания по профилю исполнения должностных обязанностей;
е) свободное владение рабочим языком органов Союза;
ж) владение компьютерной и другой оргтехникой
Հմտություններ управленческой деятельности, подготовки нормативных правовых актов и международных договоров, работы со служебной информацией, научно-аналитической работы, подготовки справочных, аналитических и информационных материалов, ведение деловых переговоров и переписки
7(495) 669-24-00, доб. 48-48
+7 (495) 669-24-00, доб. 44-34