Конкурс на запещение вакантных должностей (Приказ 132 от 18.04.2024)

Թեկնածուն, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցել մրցույթին, Հանձնաժողովին ներկայացնում է՝ փաստաթղթերի ցանկը

Փաստաթղթերն ընդունվում են հետևյալ հասցեով 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус "С", по рабочим дням с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ հասցեով г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, корп. "D", каб. D-702
Մինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը 04.06.2024

Для участия в конкурсе на замещение вакантной должности кандидату необходимо лично прибыть на заседание конкурсной комиссии в установленные дату, время и место проведения конкурса с обязательным предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность гражданина.

Кандидат вправе обратиться с просьбой о проведении конкурса посредством видео-конференц-связи (в случае оценки кандидатов в форме собеседования) с указанием в личном заявлении объективной причины невозможности очного присутствия на заседании конкурсной комиссии (для конкурсов на замещение вакантных должностей в Комиссии, объявленных с 25 октября 2022 г.)

Решение конкурсной комиссии о признании (не признании) причины, указанной в личном заявлении кандидата, объективной и проведении собеседования с кандидатом посредством видео-конференц-связи оформляется протоколом. О принятом конкурсной комиссией решении кандидат информируется по контактному номеру телефона и адресу электронной почты, указанному в его личном заявлении, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения собеседования.

Проведение конкурса посредством видео-конференц-связи осуществляется в следующем порядке.

Թեկնածուների գնահատման ձևը собеседование


Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики

Главный специалист-эксперт
Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը և ժամը 19 июня 2024г. Ժամը 11։00-ին 10:00 «Մրցույթի (մրցութային հանձնաժողովի նիստի) անցկացման օրը, ժամը կամ վայրը փոխվելու դեպքում ճշգրտումը հրապարակվում է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնի «Ճշգրտումներ» ներդիրում»։
Բաժին Отдел таможенных операций и таможенного контроля
Ֆունկցիոնալ պարտականություններ В круг должностных (служебных) обязанностей входит: 1) участие в разработке проектов международных договоров, решений и распоряжений Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета (далее соответственно - Высший совет, Межправительственный совет), решений, распоряжений и рекомендаций Комиссии в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля; 2) участие в подготовке предложений по вопросам совершенствования права Евразийского экономического союза (далее - Союз) в сфере таможенного регулирования в области применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля; 3) участие в проведении мониторинга исполнения государствами - членами Союза международных договоров и актов, составляющих право Союза, в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля, и выработке по его результатам предложений и (или) рекомендаций для их единообразного применения; 4) участие в осуществлении анализа законодательства государств - членов Союза в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля в целях выработки предложений по его унификации; 5) подготовка справочных, аналитических и информационных материалов по направлению деятельности отдела и Департамента; 6) осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Комиссии, органами государственной власти государств - членов Союза, международными и иными организациями по направлению деятельности отдела; 7) организация заседаний и участие в работе экспертных и рабочих групп по направлению деятельности отдела; 8) ведение деловых переговоров и переписки по направлению деятельности отдела; 9) выполнение текущих заданий руководства
Քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջներ Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация
Որակավորման վերաբերյալ պահանջներ высшее образование (обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях послевузовского, высшего и среднего профессионального образования к участию в конкурсе не допускаются) и стаж работы по профилю, соответствующему должностным (служебным) обязанностям, не менее 1 года
Գիտելիքներ 1) знание основных положений международных договоров и актов, составляющих право Союза, в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля;
2) знание основ законодательства государств - членов Союза в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля;
3) свободное владение рабочим языком органов Союза;
4) владение компьютерной и другой оргтехникой
Հմտություններ 1) работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти государств - членов Союза по направлению деятельности отдела; 2) разработки проектов международных договоров, решений и распоряжений Высшего совета и Межправительственного совета, решений, распоряжений и рекомендаций Комиссии в сфере таможенного регулирования по вопросам применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля; 3) подготовки предложений по вопросам совершенствования права Союза в сфере таможенного регулирования в области применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля; 4) подготовки справочных, аналитических и информационных материалов по направлению деятельности отдела; 5) организации заседаний и участия в работе экспертных и рабочих групп по направлению деятельности отдела; 6) работы со служебной информацией, работы с различными источниками информации; 7) ведения деловых переговоров и переписки
+7 (495) 669-24-00, доб. 31-55
+7 (495) 669-24-00, доб. 44-34