ԿԱԳ նախագծերի նորմատիվ իրավական ակտեր և հանրային քննարկում

 
          Տեխնիկական կարգավորում
       
          Դեղորայքիևբժշկականսարքավորումներիշրջանառությունը
  
  ՆյութերըտեղադրվածենհամաձայնԵվրասիականտնտեսականմիության  29.05.2014թ  Պայմանագրի 111 հոդվածի՝Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիկողմից  պատրաստվածԵվրասիականտնտեսականմիությանմարմիններիորոշումներինախագծերինախնականհրապարակմաննպատակով, շահագռգիռանձանցկողմիցնախագծերիվերաբերյալսեփականմեկանաբանություներնուառաջարկություններըներկայացնելուհամար՝համաձայնԵվրասիականԲարձրագույնտնտեսականխորհրդի  կողմիցհաստատվածԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիաշխատանքի23.12.2014 № 98 աշխատանքիկանոնակարգի"Հանձնաժողովի, Միջկառավարականխորհրդի  բարձրագույնխորհրդիհանձնաժողովիկողմիցնախապատրաստածորոշումներինախագծերինախնականհրապարակում"VIII բաժնիևհանրայինքննարկումների  համար՝համաձայնԵվրասիականԳերագույնտնտեսականխորհրդիկողմիցհաստատված  Եվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիաշխատանքի23.12.2014 № 98 աշխատանքիկանոնակարգի"Հանձնաժողովիորոշումներինախագծերիկարգավորողգնահատում" IX բաժնի: