Մոնիտորինգի և տեղեկատվական փոխգործակցության բաժին

Հեռ.՝ + 7 (495) 669-24-00

Ֆեդկո Տատյանա Անատոլիի՝ վարչության բաժնի պետ, լրաց. 58-40
Վինոգրադովա Սվետլանա Անատոլիի՝ բաժնի պետի տեղակալ, լրաց. 58-36

Աբրամյան Դավիդ Մանվելի՝ խորհրդական, լրաց. 41-68
Ումիտբաև Բերիկ Ալթայի՝ խորհրդական, լրաց. 58-42
Մամիտովա Ակմաանայ՝ խորհրդատու, լրաց. 58-28
Պետրոսյան Արմինե Մերուժանի՝ խորհրդատու, լրաց. 58-25
Վարդանյան Աննա Աշոտի՝ գլխավոր մասնագետ-փորձագետ, լրաց. 58-38​​

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) իրականացնում է Պայմանագրի, միջազգային պայմանագրերի և Միության իրավունքը կազմող ակտերի պահանջներին անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի համապատասխանության մշտադիտարկում ներքին շուկայում խոչընդոտները բացահայտելու նպատակով.

2) իրականացնում է անդամ պետությունների կողմից Պայմանագրի, միջազգային պայմանագրերի և Միության իրավունքը կազմող ակտերի դրույթների կատարման մշտադիտարկում ներքին շուկայում խոչընդոտները բացահայտելու նպատակով.

3) իրականացնում է տեղեկությունների և դիմումների առաջնային վերլուծություն ներքին շուկայում առկա խոչընդոտների նշանների առկայության բացահայտման նպատակով.

4) աշխատանքներ է կատարում սահմանափակումների հայտնաբերման և վերացված ճանաչելու ուղղությամբ.

5) ապահովում է սահմանափակումների գրանցամատյանի ձևավորման և վարման աշխատանքները.

6) մասնակցում է սահմանափակումների հետ աշխատանքի մեթոդաբանական հիմքերի մշակմանը.

7) ապահովում է խոչընդոտների վերացման մասին շահագրգիռ անձանց տեղեկացումը.

8) իրականացնում է ներքին շուկայում խոչընդոտների վերացման միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») մշակում.

9) իրականացնում է ներքին շուկայում առկա խոչընդոտների վերացմանն ուղղված միջոցառումների պլաններով («ճանապարհային քարտեզներով») նախատեսված միջոցառումների կատարման մշտադիտարկում.

10) իրականացնում է Վարչության իրավասությանը վերապահված հարցերով խորհրդատվական մարմնի (մարմինների) գործունեության կազմակերպական ապահովում.

11) ապահովում է տեղեկատվական պորտալի ձևավորումն ու վարումը.

12) իրականացնում է բաժնի իրավասությանը վերապահված հարցերով փոխգործակցությունը Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների հետ: