Աշխատանքային միգրացիայի վարչություն

Որոշումներ «Աշխատանքային միգրացիայի վարչություն» թեմայով

82
25.05.2021 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 82 О составе Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
122
23.12.2020 Решение Совета ЕЭК № 122 О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года
177
15.12.2020 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 177 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией
по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
от 20 декабря 2019 года»
104
25.06.2019 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 104 О составе Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
18
29.04.2019 Распоряжение Совета ЕЭК № 18 О проекте Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза

կանոնակարգող փաստաթղթեր

Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի XXVI բաժին` “Աշխատանքային միգրացիա” Արձանագրություն անդամ պետությունների աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ (Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի № 30 հավելված) Երրորդ պետություններից ապօրինի աշխատանքային միգրացիայի հակազդման հարցերով համագործակցության մասին համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի XXIII բաժին` “Մտավոր սեփականություն” Արձանագրություն մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության և պաշտպանության մասին (Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի № 26 հավելված) Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության գործողությունները համակարգելու մասին 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի պայմանագիր (ուժի մեջ է մտնում անդամ պետություններ կողմից Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին դեպոզիտարիայի կողմից կողմից գրավոր ծանուցագիր ստանալու ամսաթվից սկսած)