ББ ТЭИ ТН үчүн түшүндүрмөлөр (Евразия экономикалык комиссиясынын 05.11.2013-ж №16, 17.12.2013-ж №17, 23.09.2014-ж №9,02.12.2014-ж № 19 сунуштарынын редакциясында )

 
 
TOM I
 

ББ ТЭИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ ЭРЕЖЕЛЕРИ

БӨЛҮМ

Тирүү жаныбарлар; жаныбарлардан алынган өнүмдөр

ТОП ​01

Тирүү  жаныбарлар

ТОП 02

Эт жана эттен жасалган азык субөнүмдөрү

ТОП 03

Балык жана рак түрлүүлөр, моллюсктар жана башка сууда жашоочу омурткасыздар

ТОП 04

Сүт өнүмдөрү; куштардын жумурткалары; табигый бал; башка жерлерде аталбаган же кошулбаган жаныбарлардан алынган азык өнүмдөрү

ТОП 05

 

Балык жана рак түрлүүлөр, моллюсктар жана башка сууда жашоочу омурткасыздар

 

II БӨЛҮМ

Өсүмдүктөрдөн алынган өнүмдөр

ТОП 06

Жандуу бактар жана башка өсүмдүктөр; түптөр, тамырлар жана өсүмдүктөрдүн башка ушундай бөлүктөрү; кесип алынган гүлдөр жана жашылдар

ТОП 07

Жашылчалар жана айрым жегенге жарактуу тамыр жемиштер жана чанактар

ТОП 08

Жегенге жарактуу мөмөлөр жана жаңгактар; цитрус мөмөлөрүнүн кабыгы же коондордун кабыктары

ТОП 09

Кофе, чай, мате, же парагвай чайы, жана татымалдар

ТОП 10

Дандар

ТОП 11

Ун тартуу-улпак өнөр жайынын өндүрүмү; угут; крахмалдар; инулин, буудай клейковинасы

ТОП 12

Майлуу уруктар жана мөмөлөр, башка үрөн, мөмөлөр жана дандар; дары өсүмдүктөр жана техникалык максаттагы өсүмдүктөр; саман жана фураж

ТОП 13

Табигый тазаланбаган шеллак; камеди, чайырлар жана башка өсүмдүк шилерели жана сыгындылар

ТОП 14

Токулган буюмдарды даярдоо үчүн өсүмдүктөрдөн алынган материалдар; башка жерлерде аталбаган же кошулбаган өсүмдүктөрдөн алынган азык өнүмдөрү

III БӨЛҮМ

Жаныбарлардан же өсүмдүктөрдөн алынган майлар жана алар ажырагандагы өнүмдөр; даяр азык майлар; жаныбарлардан же өсүмдүктөрдөн алынган момдор

ТОП 15

 

Жаныбарлардан же өсүмдүктөрдөн алынган майлар жана алар ажырагандагы өнүмдөр; даяр азык майлар; жаныбарлардан же өсүмдүктөрдөн алынган момдор

 

IV БӨЛҮМ​

Даяр азык өнүмдөрү; алкоголь жана алкоголдук эмес ичимдиктер жана уксус; тамеки жана аны алмаштыруучулар


ТОП 16

 

​Эт, балык же рак түрүндөгүлөрдөн, моллюск же башка сууда жашоочу омурткасыздардан жасалган даяр өнүмдөр

ТОП 17

Кант жана канттан жасалган кондитердик азыктар

ТОП 18

Какао жана андан жасалган өнүмдөр

ТОП 19

Дандардан, ундан, крахмалдан же сүттөн жасалган даяр өнүмдөр; ундан жасалган кондитердик азыктар

ТОП 20

Жашылча, жемиштерди, жаңгактарды же өсүмдүктөрдүн башка бөлүктөрүн кайра иштетүү өнүмдөрү​

ТОП 21

Ар кандай азык өнүмдөрү

ТОП 22

Алкоголь жана алкоголдук эмес ичимдиктер жана уксусr

ТОП 23

Азык өнөр жайынын калдыктары жана таштандылары; жаныбарлар үчүн даяр тоют

ТОП 24

Тамеки жана тамекини өнөр жайлык алмаштыруучулар

БӨЛҮМ​

Минералдык өнүмдөр

ТОП 25

Туз, күкүрт; топурак жана таш; шыбоочу материалдар, акиташ жана цемент

ТОП 26

Рудалар, шлак жана күл

ТОП 27

Минералдык күйүүчү заттар, мунай жана аны айдатуу өнүмдөрү; битуминоздук заттар; минералдык момдор​

VI БӨЛҮМ​

Химиялык өнөр жай жана ага байланышкан тармактардын өндүрүмү

ТОП 28

 

TOM II

Органикалык эмес химиянын өнүмдөрү; баалуу металлдардын, сейрек жерметаллдарынын, радиоактивдүү элементтердин жана изотоптордун органикалык эмес же органикалык бирикмелери

 

ТОП 29

Органикалык химиялык бирикмелер

ТОП 30

Фармацевтика өндүрүмү

ТОП 31

Жер семирткичтер

ТОП 32

Ийлөө же боёо сыгындылары; танниндер жана алардан өндүрүлгөн заттар; боёгучтар, пигменттер жана башка боёчу заттар; боёктор жана лактар; шыбактар жана башка мастиктер; полиграфиялык сыр, сыя, тушь

ТОП 33

Эфир майлары жана резиноиддер; парфюмериялы, косметикалык же туалет каражаттары

ТОП 34

Самын, үстүңкү катмарда аракеттенген органикалык заттар, жуучу каражаттар, майлоочу материалдар, жасалма жана даяр момдор, тазалоо жана жылмалоо үчүн курамдар, шамдар жана ага окшош буюмдар, чаптоо үчүн пасталар, пластилин, "тиш 

ТОП 35

Белок заттары; модификацияланган крахмалдар; клейлер; ферменттер

ТОП 36

Жарылуучу заттар; пиротехникалык буюмдар; ширеңкелер; пирофордук эритиндилер; айрым күйүүчү заттар

ТОП 37

Фото- жана кинотоварлар

ТОП 38

Башка химиялык өнүмдөр

VII БӨЛҮМ​

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар; каучук, резина жана алардан жасалган буюмдар

ТОП 39

Пластмассалар жана андан жасалган буюмдар

ТОП 40

Каучук, резина жана андан жасалган буюмдар

VIII БӨЛҮМ​

 

Иштетилбеген терилер, ашатылган булгаары, табигый тери жана алардан жасалган буюмдар; ээр токум жана башка ат шаймандары; жолоочу буюмдары, аялдардын баштыктары жана аларга окшош товарлар; жаныбарлардын ичегисинен жасалган буюмдар (жибек курт фиброин буласынан башка)

ТОП 41

Иштетилбеген терилер (табигый териден башка) жана ашатылган булгаары

ТОП 42

Тери буюмдары; ээр токум жана башка ат жабдыктары; жолоочунун буюмдары, аялдардын баштыктары жан аларга окшош товарлар; жаныбарлардын ичегисинен жасалган буюмдар (жибек курт фиброин буласынан башка)

ТОП 43

 

TOM III

Табигый жана жасалма тери; андан жасалган буюмдар

 

 

IX БӨЛҮМ​

 

Жыгач жана андан жасалган буюмдар; жыгач көмүрү; пробка жана андан жасалган буюмдар; саман, альфа же башка токуу материалдарынан жасалган буюмдар; себет жана башка токулган буюмдар​

ТОП 44

Жыгач жана андан жасалган буюмдар; жыгач көмүрү

ТОП 45

Тыгын жана андан жасалган буюмдар

ТОП 46

Саман, альфа же башка токуу материалдарынан жасалган буюмдар; себет жана башка токулган буюмдар

БӨЛҮМ​​

Жыгач же башка булалуу целлюлоза материалдарынан алынган масса; регенерациялануучу кагаз же картон (макулатура жана калдыктар); кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар​

ТОП 47

Жыгач же башка булалуу целлюлоза материалдарынан алынган масса; регенерациялануучу кагаз же картон (макулатура жана калдыктар)

ТОП 48

Бумага жана картон; кагаз массасынан, кагаздан же картондон жасалган буюмдар

ТОП 49

Басып чыгарылган китептер, гезиттер, репродукциялар жана полиграфия өнөр жайынын башка буюмдары; колжазмалар, машинага жазылган тексттер жана пландар

XI БӨЛҮМ

Текстиль материалдар жана текстиль буюмдар

ТОП 50

Жибек

ТОП 51

Жүн, жаныбарлардын уяң же кылкандуу жүнү; жип жана кездеме, жылкынын жал-куйругунан

ТОП 52

Пахта

ТОП 53

Өсүмдүктөрдөн алынган башка текстиль булалары; кагаз жип жана кагаз жиптен согулган кездемелер

ТОП 54

Химиялык жиптер; химиялык текстиль материалдарынан алынган жалпак жана ошого окшош жиптер

ТОП 55

Химиялык була

ТОП 56

Кебез, кийиз же фетр жана согулбаган материалдар; атайын жип; көтөрмө, аркандар, сым аркан жана тростор жана алардан жасалган буюмдар

ТОП 57

Килемдер жана текстилден жасалган башка жерге салынчу буюмдар

ТОП 58

Атайын кездемелер; тафтинг үчүн текстиль материалдары; торлор; гобелендер; жасалгалоочу материалдар; саймалар

ТОП 59

Текстиль материалдары, сиңирген, капталган же дублденген; техникалык маңыздагы текстиль буюмдар

ТОП 60

Машинага же колго токулган трикотаж болотнайлары

ТОП 61

Машинага же колго токулган трикотаж кийимдин бөлүктөрү же кийимге тиешелүү нерселер

ТОП 62

Машинага же колго токулган трикотаждан башка кийимдин бөлүктөрү же кийимге тиешелүү нерселер

ТОП 63

Башка даяр текстиль буюмдары; топтомдор; колдонулган кийим жана текстиль буюмдар; чүпүрөк-чапырак

ХII БӨЛҮМ​

 
Бут кийим, баш кийим, кол чатырлар, күндөн коргоочу кол чатырлар, таякчалар, отургуч таякчалар, чыбыктар, камчылар жана алардын бөлүктөрү; иштетилген канаттар жана алардан жасалган буюмдар; жасалма гүлдөр; кишинин чачынан жасалган буюмдар

ТОП 64

Бут кийим, гетры жана аларга окшош буюмдар; алардын бөлүктөрү​

ТОП 65

Баш кийим, анын бөлүктөрү

ТОП 66

Кол чатырлар, таякчалар, отургуч таякчалар, чыбыктар, ат мингенге камчылар жана алардын бөлүктөрү

ТОП 67

Иштетилген канат-жүн жана канат-жүндөн жасалган буюмдар; жасалма гүлдөр; кишинин чачынан жасалган буюмдар

XIII БӨЛҮМ

Таш, гипс, цемет, асбест, слюдадан же аларга окшош материалдардан жасалган буюмдар; керамикалык буюмдар; айнек жана андан жасалган буюмдар

ТОП 68

Таш, гипс, цемет, асбест, слюдадан же аларга окшош материалдардан жасалган буюмдар

ТОП 69

Керамика буюмдары

ТОП 70

 

TOM IV

Айнек жана андан жасалган буюмдар

 

 

ХIV БӨЛҮМ

 
Табигый же өстүрүлгөн бермет, баалуу же жарым баалуу таштар, баалуу металлдар, баалуу таштар чөгөрүлгөн металлдар жана алардан жасалган буюмдар; бижутерия; монеталар​

ТОП 71

Табигый же өстүрүлгөн бермет, баалуу же жарым баалуу таштар, баалуу металлдар, баалуу таштар чөгөрүлгөн металлдар жана алардан жасалган буюмдар; бижутерия; монеталар

XV БӨЛҮМ

 

Баалуу эмес металлдар жана алардан жасалган буюмдар

 

ТОП 72

Кара металлдар

ТОП 73

Кара металлдардан жасалган буюмдар

ТОП 74

Жез жана андан жасалган буюмдар​

ТОП 75

Никель жана андан жасалган буюмдар

ТОП 76

Алюминий жана андан жасалган буюмдар

ТОП 78

Коргошун жана андан жасалган буюмдар

ТОП 79

Цинк жана андан жасалган буюмдар

ТОП 80

Калай жана андан жасалган буюмдар

ТОП 81

Башка баалуу эмес металлдар; металлокерамика; алардан жасалган буюмдар

ТОП 82

Баалуу эмес металлдардан жасалган аспаптар, шаймандар, бычак буюмдары, кашыктар жана айрылар; алардын баалуу эмес металлдардан жасалган бөлүктөрү

ТОП 83

Баалуу эмес металлдардан жасалган башка буюмдар

XVI БӨЛҮМ

Машиналар, жабдуу жана механизмдер; электротехника жабдуусу; алардын бөлүктөрү; үн жазуучу жана үн аткаруучу аппаратура; телевизиондук көрүнүш жана угулушту жазып алуу жана аткаруу аппаратурасы, алардын бөлүктөрү жана тиешелүү 

ТОП 84

 

TOM V

Ядролук реакторлор, казандар, жабдуу жана механикалык орнотмолор; алардын бөлүктөрү

 

 

ТОП 85

 

Электр машиналар жана жабдуу, алардын бөлүктөрү; үн жазуучу жана үн аткаруучу аппаратура; телевизиондук көрүнүш жана угулушту жазып алуу жана аткаруу аппаратурасы, алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

XVI​I БӨЛҮМ

Жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары, учуучу шаймандар, калкуучу каражаттар жана унаага кирген орнотмолор жана жабдуу


ТОП 86

Темир жол локомотивдери же трамвай моторлуу вагондору, жүрүүчү курам жана алардын бөлүктөрү; жол жабдуусу жана темир жолдор же трамвай жолдору үчүн жол жабдуусу жана орнотмолору жана алардын бөлүктөрү; механикалык (анын ичинде электромеханикалык) сигнал жабдуусунун бүт түрлөрү

ТОП 87

Темир жол же трамвай жүрүүчү курамынан башка жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары, алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

ТОП 88

Учуучу шаймандар, космостук шаймандар, алардын бөлүктөрү​

ТОП 89

Кемелер, кайыктар жана калкуучу конструкциялар

XVIII БӨЛҮМ

 
Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык, ченөөчү, көзөмөлдөөчү, прецизиондуу, медициналык же хирургиялык куралдар жана шаймандар; сааттардын бүт түрлөрү; музыкалык аспаптар; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери


ТОП 90

Оптикалык, фотографиялык, кинематографиялык, ченөөчү, көзөмөлдөөчү, прецизиондуу, медициналык же хирургиялык куралдар жана шаймандар; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

ТОП 91

Сааттардын бүт түрлөрү жана алардын бөлүктөрү

ТОП 92

Музыкалык аспаптар; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

XIX БӨЛҮМ

Курал жана согуш камдары; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

ТОП 93

Курал жана согуш камдары; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

XX БӨЛҮМ

 

ТОП 94

Эмерек; төшөккө тиешелүү нерселер, матрацтар, матрац негиздери, диван жаздыктары жана ага окшош эмеректин толтурма тиешелүү нерселери; башка жерде аталбаган же кошулбаган шамчырак жана жарыктандыруучу жабдуу; жарык көрнөктөр, ат же аталыш, же дарек жазылган жарык такталары жана ага окшош буюмдар; курама курулуш конструкциялары

ТОП 95

Оюнчуктар, оюндар жана спорт инвентары; алардын бөлүктөрү жана тиешелүү нерселери

ТОП 96

Ар кандай даяр буюмдар

XXI БӨЛҮМ​

Өнөр чыгармалары, коллекциялоо буюмдары жана антиквариат

ТОП 97

Өнөр чыгармалары, коллекциялоо буюмдары жана антиквариат​​

 

ТОМ VI ​​​​​​