Ներքին շուկաների գործունեության պլանավորման և վերլուծության բաժին

Հեռ.՝ + 7 (495) 669-24-00

Ղազարյան Մադլենա Էդվարդի՝ բաժնի վարիչ, լրաց. 58-39

Ժուկովա Եկատերինա Ալեքսանդրի՝ խորհրդական, լրաց. 58-41
Նազարյան Անուշ Արայի՝ խորհրդական, լրաց. 58-32
Ալիմբետով Ասան ;լրաց. 58-49
Կրիլով Սերգեյ Վիկտորի՝ խորհրդատու, լրաց. 58-48

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) աշխատանքներ է կատարում ներքին շուկայում բացառումների հայտնաբերման և վերացման ուղղությամբ.

2) ապահովում է ներքին շուկայում գործող՝ ապրանքների փոխադարձ առևտրում բացառումների գրանցամատյանի և սահմանափակումների գրանցամատյանի ձևավորման և վարման աշխատանքները.

3) մասնակցում է բացառումների հետ աշխատանքի մեթոդաբանական հիմքերի մշակմանը.

4) ապահովում է բացառումների վերացման մասին շահագրգիռ անձանց տեղեկացումը.

5) կատարում է ներքին շուկայի գործունեության վրա խոչընդոտների ազդեցության տնտեսական վերլուծություն.

6) իրականացնում է Վարչության իրավասությանը վերապահված հարցերով աշխատանքային (փորձագիտական) խմբերի գործունեության կազմակերպական ապահովում.

7) ներկայացնում առաջարկություններ Վարչության իրավասությանը վերապահված հարցերով Հանձնաժողովի գիտահետազոտական աշխատանքների պլանի մեջ ընդգրկելու համար.

8) կազմակերպում է վերլուծության տարբեր մեթոդների կիրառմամբ խոչընդոտների բացահայտման հարցերով գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացը.

9) իրականացնում է բաժնի իրավասությանը վերապահված հարցերով փոխգործակցությունը Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների հետ.

10) կազմակերպում է գործարար համայնքի հետ փոխգործակցությունը ներքին շուկայի գործունեության հարցերով.

11) իրականացնում է գործունեության հարցերով ամփոփ և հաշվետու աշխատանք: