ԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիՎիճակագրությանվարչությունը (այսուհետ՝համապատասխանաբար, Վարչություն, Հանձնաժողով) Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումնէ, որնապահովումէՀանձնաժողովիգործունեությունըվիճակագրությանոլորտում:

 
Վարչությանգործունեությանուղղություններըսահմանողհիմնականնորմատիվփաստաթղթերը.
Վարչությանհիմնականխնդիրներնեն.​
  1. Հանձնաժողովինանհրաժեշտվիճակագրականտեղեկատվությամբևտեղեկատվական-վերլուծականնյութերովապահովումը.
  2. վիճակագրությանոլորտումմիասնական, միջազգայինմակարդակովհամադրելիստանդարտների, դասակարգումներիումեթոդաբանությանմշակմանկազմակերպում, ինչպեսնաևդրանցներդրմաննուղղվածփոխգործակցությունՄՄևՄՏՏանդամպետություններիլիազորվածմարմիններիհետ.
  3. վիճակագրականցուցանիշներիտվյալներիբազայիստեղծումևվարում՝համաձայնՀանձնաժողովիկողմիցհաստատվածվիճակագրականցուցանիշներիցանկի.
  4. իրիրավասությանշրջանակներումտնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական, բնապահպանականևայլոլորտներումվիճակագրականտեղեկատվությանընդհանրացումևտարածում:
ՎիճակագրությանոլորտումՀանձնաժողովիորոշումներիընդունմանհամարառաջարկություններիմշակմանշուրջՄՄևՄՏՏանդամպետություններիլիազորվածմարմիններիհետխորհրդակցություններիանցկացման, ինչպեսնաևնշվածոլորտումԵվրասիականտնտեսականԲարձրագույնխորհրդիորոշումներինախագծերիշուրջհամաձայնեցվածդիրքորոշմանմշակմանհամարՀանձնաժողովիԿոլեգիայի 2012 թվականիօգոստոսի 16-ի 129 որոշմամբՀանձնաժողովիԿոլեգիայինկիցստեղծվելէՎիճակագրությանհարցերովխորհրդատվականկոմիտե:
 
Վարչությունումձևավորվելէչորսբաժին.
  • տնտեսականվիճակագրությանևամփոփաշխատանքներիբաժին.
  • արտաքինևփոխադարձառևտրիվիճակագրությանբաժին.
  • ֆինանսականվիճակագրությանբաժին.
  • ոլորտայինևսոցիալ-ժողովրդագրականվիճակագրությանբաժին:
ԲաժիններնապահովումենՎարչությանխնդիրներիլուծումնուգործառույթներիիրականացումը՝վիճակագրությանհամապատասխանոլորտներիմասով: ՏնտեսականվիճակագրությանևամփոփաշխատանքներիբաժինընաևապահովումէընդհանուրառմամբՎարչությանամփոփաշխատանքներիկատարումը: