Վարչությանհիմնականխնդիրներնեն.​

1) Հանձնաժողովինյութատեխնիկականապահովմանկազմակերպումը.

2) Հանձնաժողովիգույքիկառավարմանկազմակերպումը, այդթվում՝Հանձնաժողովիշենքերիշահագործումնուսպասարկումը.

3) Հանձնաժողովիտրանսպորտայինսպասարկմանկազմակերպումը

4) ՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիկադրայինևսոցիալականապահովմանկազմակերպումը:

Վարչություննիրստանձնածխնդիրներինհամապատասխան՝սահմանվածկարգովիրականացնումէհետևյալգործառույթները.

1) նախապատրաստումէառաջարկություններ 2014 թվականիմայիսի 29-ի՝ԵվրասիականտնտեսականմիությանմասինպայմանագրիհիմնադրույթներիՄիությանիրավունքիմասկազմողայլմիջազգայինպայմանագրերիևակտերիիրագործմանմասին, մշակումէփաստաթղթերինախագծեր՝Վարչությանիրավասությանշրջանակներում

2) կազմակերպումևապահովումէապրանքներիգնումը, աշխատանքներիևծառայություններիկատարումը՝Միությանիրավունքիմազկազմողակտերինհամապատասխան, կազմակերպումպայմանագրերիկքնումնուիրականացնումդրանցկատարմանվերահսկողությունը.

3) ապահովումէՀանձնաժողովիհաշվեկշռումգտնվողնյութատեխնիկականմիջոցներիհաշվառումը, պահպանումնուդուրսգրումը

4) կազմակերպումէկահույքիտեղավորումըևՀանձնաժողովիաշխատակիցներիաշխատատեղերիձևավորումը.​

5) Հանձնաժողովիվարչականշենքերումապահովումէ անցագրայինևներօբյեկտայինռեժիմներիկազմակերպումնուվերահսկողությունը.

6) կազմակերպումէՀանձնաժողովիտարածքների, շենքերիևշենքերինկիցհողատարածքներիվիճակիպարբերականզննումները, այդթվում՝վերանորոգմանաշխատանքներիկարիքունեցողօբյեկտներիորոշմաննպատակով.

7) մշակումէընթացիկևկապիտալվերանորոգումներիիրականացմանծրագրերը.

8) իրականացնումէվերանորոգմանաշխատանքներիկատարմանընթացքիևդրանց կատարմանժամանակացույցինհետևելուվերահսկողությունը.

9) կազմակերպումէկապիտալվերանորոգումիցհետոՀանձնաժողովիտարածքներիուշենքերիշահագործմաննընդունմանհանձնաժողովներիաշխատանքը.

10) իրականացնումէՀանձնաժողովիշենքերը, տարածքները, ինժեներականցանցերը, հաղորդակցություններըտեխնիկապեսսարքինվիճակումպահելուվերահսկողությունը.

11) ապահովումէՀանձնաժողովիտարածքներումևշենքերումՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիտեղակայումը, ինչպեսնաևվարումծառայողականտարածքներիօգտագործմանհաշվառում.

12) Հանձնաժողովիտարածքներումևշենքերումկազմակերպումէաշխատանքըկոմունալ, շահագործմանևվարչատնտեսականծառայություններիմատակարարներիհետ.

13) ԿազմակերպումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամներին, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներինծառայողականբնակտարածքներովապահովելուաշխատանքնուհամակարգումայդմասինտեղեկատվությունը՝Միությանիրավունքիմասկազմողակտերովսահմանվածկարգինհամապատասխան.

14) կազմակերպումևիրականացնումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիավտոտրանսպորտայինսպասարկմանիրավունքիմրցույթումհաղթածկողմնակիկազմակերպություններինավտոմեքենաներիփոխանցումը.

15) կազմակերպումէՀանձնաժողովիկարիքներիհամարձեռքբերվածավտոմեքենաներիգրանցումըՃանապարհայիներթևեկությանանվտանգությանպետականտեսչության (ՃԵԱՊՏ) մարմիններում.

16) կազմակերպումէպլանայինտեխնիկականզննություններիիրականացումը, ավտոմեքենաներիապահովագրումնուշահագործմանըդրանցնախապատրաստումը

17) իրականացնումէՀանձնաժողովիավտոմեքենաներիդիսպետչերիզացիան, ինչպեսնաևապահովում  կառուցվածքայինստորաբաժանումներիևվարորդականանձնակազմիփոխգործակցությունը.

18) իրականացնումէավտոմեքենաներիտեխնիկականվիճակի, կողմնակիկազմակերպություններիկողմիցավտոմեքենաներիշահագործմանկանոններիպահպանմանվերահսկողությունը.

19) մասնակցումէմիասնականկադրայինքաղաքականությանիրականացմանը.

20) ՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիհետհամատեղապահովումէՀանձնաժողովիվարչություններումթափուրպաշտոններիհամալրմանմրցույթներինախապատրաստումըևանցկացումը.

21) Վարչությանիրավասությանշրջանակներումնախապատրաստումէկադրայինհարցերինառնչվողհրամաններինախագծեր.

22) նախապատրաստումէՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիհաստիքացուցակներիևդրանցումփոփոխություններինախագծեր.

23)  կազմակերպումէՀանձնաժողովիաշխատակիցներիատեստավորմանիրականացումը.

24) կազմակերպումէՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիմասնագիտականվերապատրաստումը, որակավորմանբարձրացումը.

25) կատարումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովի  կառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիաշխատանքայինգրքույկներիևանձնականգործերիձևավորկմանաշխատանքը.

26) ձևակերպումէերկարամյածառայությանպետականկենսաթոշակիստացմաննյութերը.

27) ձևակերպումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովի  կառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիապահովագրականկենսաթոշակայինհավաստագրերը (ՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացիներիհամար).

28) կազմակերպումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովի  կառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիբժշկականսպասարկմանապահովմանաշխատանքը՝Միությանիրավունքիմասկազմողակտերիսահմանվածկարգինհամապատասխան.

29) իրիրավասությանսահմաններումվերահսկումէՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիկողմիցպայմանագրերովևՄիությանիրավունքիմասկազմողայլակտերովսահմանվածսահմանափակումներիուարգելքներիպահպանումը.

30) հավաքումևմշակումէտեղեկություններՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիունրանցընտանիքներիանդամներիեկամուտների, գույքիևգույքայինբնույթիպարտավորություններիվերաբերյալ, որոնքտրամադրվումենՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիկողմից՝Միությանիրավունքիմասկազմողակտերովսահմանվածկարգով, ինչպեսնաևվերահսկումէդրանցժամանակինտրամադրումը.

31) ապահովումէնշվածտեղեկություններիարժանահավատությանևլիարժեքությանստուգմանիրականացումըՄիությանիրավունքիմասկազմողակտերովսահմանվածկարգով.

32) խորհրդատվությունէտրամադրումՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներին՝Վարչությանիրավասություններինառնչվողհարցերիվերաբերյալ

33) ապահովումէՌուսաստանիԴաշնությանԱրտաքինգործերինախարարությունումՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացիությունչունեցողՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիհավատարմագրմանձևակերպումը.

34) վերահսկումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիարձակուրդներիժամանակացույցիկազմումը, արձակուրդայինօրերիթվիհաշվառումնուսահմանումը, աշխատանքիցազատվելուդեպքում՝չօգտագործվածարձակուրդիփոխհատուցմանհաշվարկը

35) կազմակերպումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամներին, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներինպարգևատրմանը (խրախուսմանը) ներկայացնելու, նրանցնյութականկամկարգապահականպատասխանատվությանենթարկելուհամարնյութերինախապատրաստումը, ինչպեսնաևիդեմսանձնակազմիհետաշխատանքներիբաժնիղեկավարության (բաժնիպետ, բաժնիպետիտեղակալ) իրականացնումէՀանձնաժողովիաշխատակիցներիկողմիցիրականացվածկարգապահականզանցանքներիվերաբերյալգրավորբացատրություններիպահանջը, այդթվում՝Հանձնաժողովինյութականվնասիփոխհատուցմաննպատակով.

36) ՀանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիհետհամատեղապահովումէՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիաշխատանքայինժամանակիհաշվառմանկազմակերպումը.

37) ապահովումէ«Եվրասիականտնտեսականմիությանստեղծմանգործումունեցածավանդիհամար»մեդալովպարգևատրվածանձանցհաշվառումը.

38) կազմակերպումևվերահսկումէՀանձնաժողովումգործուղումներիպլաններիկազմումը.

39) Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիհետհամատեղիրականացնումէծառայողականգործուղումներիփաստաթղթայինձևակերպումը.

40) փոխգործակցությունէիրականացնումՀանձնաժողովիկարիքներիհամարուղևորություններիապահովմանծառայություններմատուցողկազմակերպություններիհետ

41) կնիքովէհաստատումկադրայինհարցերինառնչվող՝Հանձնաժողովիհրամաններնուայլփաստաթղթերը.

42) փոխգործակցումէանդամպետություններիգործադիրիշխանությանմարմիններիհետ՝

Վարչությանիրավասությաննառնչվողհարցերով

43) իրիրավասությանսահմաններումապահովումէծառայողականօգտագործմանհամարնախատեսվածտեղեկություններիևսահմանափակտարածմանայլտեղեկություններիպաշտպանությունը.

44) ապահովումէՀանձնաժողովիգործունեությանընթացքումՀանձնաժողովիԿոլեգիայիանդամների, Հանձնաժողովիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիպաշտոնատարանձանցևաշխատակիցներիմասինանձնականտվյալներիպահպանումնուգաղտնիությունը.

45) նախապատրաստումևՀանձնաժողովիղեկավարությաննէներկայացնումՎարչությանիրավասությանմեջմտնողհարցերինառնչվողանհրաժեշտհաշվետուհամահավաքտեղեկատվություն: